Terms & Conditions

TERMS AND CONDITIONS – click here to download the terms and conditions

1. Identity of the company

Les Jumelles BV
Frans reinemundlei 23
2900 Schoten
België

Email: [email protected]

TVA: BE 0736.477.250

IBAN: BE54 7360 6513 8897

This address can only be used as the invoice address, and may not be used as the return address for orders. For more information on returns, reference is made to our Return Policy.

 

NEDERLANDS :

ALGEMENE VOORWAARDEN – klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

1. Identiteit van het bedrijf

Les Jumelles BV
Frans reinemundlei 23
2900 Schoten
België

E-mail: [email protected]

BTW: BE 0736.477.250

IBAN: BE54 7360 6513 8897

Dit adres kan alleen worden gebruikt als factuuradres en niet als retouradres voor bestellingen. Voor meer informatie over retourzendingen wordt verwezen naar ons retourbeleid.

 

2. About these general terms and conditions

2.1 These conditions apply to all orders. Every order implies the explicit acceptance of these sales conditions.

2.2 The minimum age to place orders with us is 18 years. If you have not reached the age of 18 yet, we kindly request you to ask your parents or legal guardian to place the order. If we notice an order is being placed by a minor, we retain the right to refuse this order.

 

NEDERLANDS :

2. Over deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

2.2 De minimumleeftijd om bij ons bestellingen te plaatsen is 18 jaar. Mocht je nog geen 18 jaar oud zijn, dan verzoeken we je vriendelijk om je ouders of wettelijke voogd te vragen om de bestelling te plaatsen. Als we merken dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om deze bestelling te weigeren.

 

3.Placing your order

3.1 You may place an order by filling in the order form on the website: Les Jumelles and clicking on the appropriate submission button.

3.2 When you place your order, you will receive a web order number.

3.3 By placing an order, you make an offer to us to purchase the products you have selected on these terms and conditions. We may not accept your offer at our discretion.

3.4 In case we accept your order, we will notify you by sending you an order confirmation by email. This confirmation is binding the moment we send it to you. If we cannot accept your order, we will try to contact you by phone or email.

3.5 Les Jumelles shall not be held liable for any losses incurred as a result of the unavailability of an item.

3.6 In case of late payment by the customer or problems with previous orders Les Jumelles has the right to dissolve the contract.

 

NEDERLANDS:

3. Uw bestelling plaatsen

3.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website Les Jumelles in te vullen en op de betreffende verzendknop te klikken.

3.2 Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een webordernummer.

3.3 Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de producten te kopen die u onder deze voorwaarden heeft geselecteerd. Het is mogelijk dat we uw aanbod naar eigen goeddunken niet accepteren.

3.4 Indien we uw bestelling accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging is bindend op het moment dat we deze naar u verzenden. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen contact met u op te nemen via telefoon of e-mail.

3.5 Les Jumelles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een artikel.

3.6 Bij niet tijdige betaling door de klant of bij problemen met eerdere bestellingen heeft Les Jumelles het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

4.Price

4.1 Our prices include are mentioned in euro, VAT included and shipping costs excluded (and if applicable, handling costs excluded) unless mentioned otherwise.

4.2 The prices are valid on the moment of publication, where after they are subject to changes.

4.3. For orders outside the EU, we cannot guarantee that additional charges may apply. (Due to EU regulations on customs fees as of July 1)

 

NEDERLANDS:

4. Prijs

4.1 Onze prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (en indien van toepassing exclusief administratiekosten) tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna onder voorbehoud van wijzigingen.

4.3. Bij bestellingen buiten de EU, kunnen we niet garanderen dat er extra kosten kunnen worden gerekend. (Naar aanleiding van de regelgeving van de EU omtrent douanekosten vanaf 1 juli)

 

5. Payment

5.1 Payment can be made in any of the manners specified on the website.

5.2 Les Jumelles stays the owner of the goods until you have paid them completely.

5.3. For orders outside the EU, we cannot guarantee that additional charges may apply. (Due to EU regulations on customs fees as of July 1)

 

NEDERLANDS:

5. Betaling

5.1 Betaling kan geschieden op een van de op de website aangegeven manieren.

5.2 Les Jumelles blijft eigenaar van de goederen totdat u ze volledig heeft betaald.

 

6. Right of withdrawal

6.1 In accordance with the law of 30 December 2013 regarding book VI of the Code of Economic Law “market practices and consumer protection”, the consumer has the right to inform Les Jumelles in writing within 14 calendar days of receipt of the product that he or she wishes to renounce his / her purchase, with the exception of the products in the lingerie and swimwear segment which, without exception, can not be returned if the sealed packaging has been opened. We explicitly ask you to complete and send the enclosed return form. If the form is not included with the order, it can be downloaded here.

6.2 We advise the consumer to return the returned product in its original packaging, in perfect condition. If an item is damaged sent back, LesJumelles can claim compensation from the consumer that is proportional to the depreciation that the item has undergone. (Article VI.51, §2 WER) Any return of which the sender can not be identified will be refused.

6.3 The costs for the return are for the account and under the responsibility of the consumer.

6.4 Les Jumelles recommends that a courier be used when returning products in order to be able to track the parcel via a Track and Trace number. LesJumelles can not be held responsible for the repayment of goods that are lost, stolen or damaged.

6.5 The refund will be made within 14 days after receipt of the return by LesJumelles, provided that all conditions as described above are strictly met. In accordance with article VI.50 §1-§3 WER.

 

NEDERLANDS:

6. Herroepingsrecht

6.1 In overeenstemming met de wet van 30 december 2013 betreffende boek VI van het Wetboek van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming”, heeft de consument het recht om Les Jumelles binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product Les Jumelles schriftelijk op de hoogte te brengen dat hij of zij wenst af te zien van zijn aankoop, met uitzondering van de producten in het lingerie- en badkleding-segment die zonder uitzondering niet kunnen worden geretourneerd indien de verzegelde verpakking is geopend. Wij vragen je nadrukkelijk het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen. Als het formulier niet bij de bestelling is gevoegd, kunt u het hier downloaden.

6.2 Wij raden de consument aan om het geretourneerde product in de originele verpakking, in perfecte staat, terug te sturen. Indien een artikel beschadigd wordt teruggestuurd, kan Les Jumelles een schadevergoeding eisen van de consument die evenredig is met de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan. (Artikel VI.51, §2 WER) Elke terugzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd.

6.3 De kosten voor het retourneren zijn voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de consument.

6.4 Les Jumelles raadt aan om een ​​koerier te gebruiken bij het retourneren van producten om het pakket te kunnen volgen via een Track en Trace nummer. LesJumelles kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

6.5 De ​​terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door LesJumelles, mits strikt aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven is voldaan. Overeenkomstig artikel VI.50 §1-§3 WER.

 

7. Delivery

7.1 We will deliver the products which are indicated on your order confirmation. Les Jumelles can, in no way, be held responsible for errors made by the customer concerning the delivery or billing address and for eventual late deliveries or the impossibility to deliver the products ordered, due to that mistake.

7.2 Title to and risk of loss concerning your products, will pass to you on delivery of the products to the address stated in your order confirmation.

7.3 When a product is in stock, it shall be delivered to your delivery address within 3 to 5 workdays. This delivery schedule is an indication and therefore not binding.

7.4 Deliveries are scheduled during office hours from Monday until Friday (except on holidays).

7.5  If a product is not in stock, the consumer will be notified with an email about an other delivery date. In case the consumer doesn’t agree with the delay, the order can be cancelled or the consumer can order an alternative product. The price for the cancelled order will be refunded or, in case of an order for an alternative product, a new invoice will be made or credited, considering the price paid for the product that is cancelled.

7.6 If we are not able to deliver within the agreed time, you will be notified before the delivery term expires. If we fail to deliver within the agreed time, you can decide to cancel your order and you will be refunded within 30 days after cancellation.

7.7 We cannot be held responsible for consequential damage due to late delivery or non-delivery by the courier service that we use.

 

NEDERLANDS:

7. Levering

7.1 Wij leveren de producten die op uw orderbevestiging staan ​​vermeld. Les Jumelles kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele late leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.

7.2 Eigendom en risico van verlies met betrekking tot uw producten, gaat op u over bij aflevering van de producten op het adres dat vermeld staat in uw orderbevestiging.

7.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 1 tot 3 werkdagen op uw afleveradres geleverd. Dit afleverschema is een indicatie en dus niet bindend.

7.4 Leveringen vinden plaats tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag. (behalve op feestdagen).

7.5 Indien een product niet op voorraad is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gesteld van een andere leverdatum. Indien de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs voor de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling voor een alternatief product, wordt een nieuwe factuur gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is betaald voor het product dat wordt geannuleerd.

7.6 Indien wij niet binnen de afgesproken tijd kunnen leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat de levertijd verloopt. Indien wij niet binnen de afgesproken tijd leveren, kunt u besluiten uw bestelling te annuleren en krijgt u binnen 30 dagen na annulering uw geld terug.

7.7 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de koeriersdienst die wij gebruiken.

 

8. Guarantee

8.1 Without doing any harm to the right of renunciation, the consumer can apply to all the legal guarantees that comes with the products on our website.

8.2 We guarantee that our products will match your order and will satisfy your normal expectations given the specifications of the product.

8.3 Les Jumelles is not liable for technical data given by the producer or delivery company.

8.4 The consumer will be refunded for the products, if they, with valid proof, are not to be considered in accordance with the normal standards of the product or if they show a hidden defect. Complaints can be sent by mail to [email protected]

8.5 We apply the legal minimum guarantee period of two years for the delivery of goods, if the goods do not comply with the order placed. This means that in the event of defects or malfunction of the goods, a free repair or replacement is possible up to two years after delivery.

As far as possible and reasonable, you have the choice between repair or replacement. Only in the event that the repair or replacement is excessive or impossible, or cannot be carried out within a reasonable period of time, do you have the right to demand a price reduction or the termination of the sales agreement.

If the defect or fault becomes apparent within six months of delivery, it will be deemed to have already existed before delivery unless we can prove otherwise. After six months, you yourself will have to prove that the defect was already present at the time of delivery.

 

NEDERLANDS:

8. Garantie

8.1 Zonder enig afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument gebruik maken van alle wettelijke garanties die bij de producten op onze website worden geleverd.

8.2 Wij garanderen dat onze producten passen bij uw bestelling en voldoen aan uw normale verwachtingen gezien de specificaties van het product.

8.3 Les Jumelles is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het leveringsbedrijf.

8.4 De consument krijgt een vergoeding voor de producten, indien deze, mits geldig bewijs, niet in overeenstemming zijn met de normale normen van het product of indien ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten kunnen per mail verstuurd worden naar [email protected]

8.5 Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

9. Force majeure

9.1 In case of “force majeure”, we are not obliged to fulfill our obligations. In that case we can suspend our obligations while the force majeure lasts or we can definitively dissolve the arrangement.

9.2 Force majeure is every circumstance beyond our control that prevents the fulfillment of our obligations, either partially or entirely. Force majeure can be seen as: strikes, fire, business interruption, energy interruption, interruptions in (telecommunication-) network or connection or used communication systems and/or the malfunction of our website, late or non-delivery of the suppliers or other engaged third parties.

 

NEDERLANDS:

9. Overmacht

9.1 In geval van “overmacht” zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen dan onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht voortduurt of kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoring, energieonderbreking, onderbrekingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed functioneren van onze website, te late of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

10. Intellectual property

10.1 Our website, logo’s, text, photos, names and in general every communication is protected by intellectual property rights that are with our suppliers or other stakeholders.

10.2 It is forbidden to make use of and/or change the intellectual property rights as subscribed in this article. For instance drawings, photos, names, texts, logo’s, color combinations, etcetera … cannot be copied nor reproduced without prior and explicit written permission.

10.3 Each infraction shall result in a claim for damages, to be individually determined in each case and may also result in a lawsuit, for which only the courts of Antwerp have jurisdiction, that apply Belgian law.
NEDERLANDS:

10. Intellectuele eigendom

10.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen elke communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etcetera… mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.

10.3 Elke inbreuk zal resulteren in een vordering tot schadevergoeding, die in elk geval afzonderlijk moet worden bepaald en kan ook resulteren in een rechtszaak, waarvoor alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, die het Belgische recht toepassen.

11. Settlement of complaints

11.1 In case you do have complaints about our services, do not hesitate to contact us via [email protected] We will do everything in our power to treat your complaint within 7 workdays.

 

NEDERLANDS:

11. Klachtenregeling

11.1 Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op via [email protected] Wij zullen er alles aan doen om uw klacht binnen 7 werkdagen te behandelen.

12. Disagreements governing law and jurisdiction

12.1 We will try to solve any disagreements quickly and efficiently. If you are not happy with the way we deal with any disagreement and you want to take court proceedings, then you have to do it in Belgium.

12.2 The Belgian law applies to the contract.

12.3 The Online Dispute Resolution Platform, in short ODR, is a disputes committee for online purchases and sales within the EU. The ODR has been active since 9 January 2016 and acts as an information center on consumer rights and on out-of-court dispute resolution.
12.4. If we can’t work it out together, the consumer can contact SafeShops. SafeShops.be will mediate between the consumer and the seller if the complaint seems justified. You can reach them through the complaint form on https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ or in writing: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. [email protected]
12.5 There is a dispute resolution system at the Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl)
The e-mail address of our website is [email protected]
NEDERLANDS:

12. Meningsverschillen over recht en jurisdictie

 

12.1 We zullen proberen eventuele meningsverschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met eventuele meningsverschillen omgaan en u wilt een gerechtelijke procedure voeren, dan moet u dat in België doen.

12.2 Op het contract is het Belgische recht van toepassing.

12.3 Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aankopen en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
Hier de link http://ec.europa.eu/odr

12.4 Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. [email protected]

12.5 Er bestaat een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl)

Het e-mailadres van onze website is [email protected]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart