Servicevoorwaarden

VOORWAARDEN – klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

1. Identiteit van het bedrijf

Les Jumelles BV

De Nachtegaal 44
2970 's Gravenwezel
België

E-mail: info@lesjumelles.be

TVA: BE 0736.477.250

IBAN: BE54 7360 6513 8897

Dit adres kan alleen worden gebruikt als factuuradres en mag niet worden gebruikt als retouradres voor bestellingen. Voor meer informatie over retourneren wordt verwezen naar onze Retour Beleid.

 

2. Over deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

2.2 De minimumleeftijd om bestellingen bij ons te plaatsen is 18 jaar. Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, verzoeken we je vriendelijk om je ouders of wettelijke voogd te vragen om de bestelling te plaatsen. Als we merken dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om deze bestelling te weigeren.

 

3.Uw bestelling plaatsen

3.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website: Les Jumelles in te vullen en op de betreffende verzendknop te klikken.

3.2 Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een webbestelnummer.

3.3 Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de producten die u op deze voorwaarden heeft geselecteerd te kopen. We kunnen uw aanbod naar eigen goeddunken niet accepteren.

3.4 Indien wij uw bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging is bindend op het moment dat wij deze naar u verzenden. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

3.5 Les Jumelles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een artikel.

3.6 Bij niet tijdige betaling door de klant of problemen met eerdere bestellingen heeft Les Jumelles het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

4.Prijs

4.1 Onze prijzen zijn inclusief vermeld in euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten (en indien van toepassing exclusief administratiekosten), tenzij anders vermeld.

4.2 De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna onder voorbehoud van wijzigingen.

4.3. Voor bestellingen buiten de EU kunnen we niet garanderen dat er extra kosten in rekening worden gebracht. (Vanwege EU-regelgeving over douanekosten per 1 juli)

 

 

5. Betaling

5.1 Betaling kan worden gedaan op een van de manieren die op de website worden vermeld.

5.2 Les Jumelles blijft eigenaar van de goederen totdat u ze volledig hebt betaald.

5.3. Voor bestellingen buiten de EU kunnen we niet garanderen dat er extra kosten in rekening worden gebracht. (Vanwege EU-regelgeving over douanekosten per 1 juli)

 

 

6. Herroepingsrecht

6.1 Overeenkomstig de wet van 30 december 2013 betreffende boek VI van het Wetboek van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming”, heeft de consument het recht om Les Jumelles schriftelijk te informeren binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product dat hij of zij af wil zien van zijn/haar aankoop, met uitzondering van de producten in het lingerie- en badmodesegment die zonder uitzondering niet kunnen worden geretourneerd indien de verzegelde verpakking is geopend. Gelieve hier onze retourprocedure te raadplegen.

6.2 Wij adviseren de consument het geretourneerde product in de originele verpakking, in perfecte staat terug te sturen. Indien een artikel beschadigd retour wordt gestuurd, kan LesJumelles van de consument een schadevergoeding vorderen die evenredig is aan de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan. (Artikel VI.51, 2 WER) Elke terugzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd.

6.3 De kosten voor de terugzending zijn voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de consument.

6.4 Les Jumelles raadt aan om bij het retourneren van producten gebruik te maken van een koerier om het pakket te kunnen volgen via een Track en Trace-nummer. LesJumelles kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de terugbetaling van verloren, gestolen of beschadigde goederen.

6.5 De ​​terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door LesJumelles, mits strikt wordt voldaan aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven. Conform artikel VI.50 §1-§3 WER.

 

 

7. Levering

7.1 We leveren de producten die op uw orderbevestiging staan ​​vermeld. Les Jumelles kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele laattijdige leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.

7.2 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaat op u over bij levering van de producten op het adres dat in uw orderbevestiging is vermeld.

7.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 3 tot 5 werkdagen op uw afleveradres afgeleverd. Dit leveringsschema is een indicatie en daarom niet bindend.

7.4 Bezorging vindt plaats tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen).

7.5  Als een product niet op voorraad is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gesteld van een andere leverdatum. Indien de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs voor de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling voor een alternatief product, zal een nieuwe factuur worden gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is betaald voor het product dat is geannuleerd.

7.6 Indien wij niet binnen de afgesproken tijd kunnen leveren, ontvangt u hiervan voor het verstrijken van de leveringstermijn bericht. Als we niet binnen de afgesproken tijd leveren, kunt u besluiten uw bestelling te annuleren en krijgt u binnen 30 dagen na annulering uw geld terug.

7.7 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de koeriersdienst die wij gebruiken.

 

 

8. Garantie

8.1 Zonder afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument zich beroepen op alle wettelijke garanties die bij de producten op onze website horen.

8.2 We garanderen dat onze producten overeenkomen met uw bestelling en voldoen aan uw normale verwachtingen gezien de specificaties van het product.

8.3 Les Jumelles is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het leveringsbedrijf.

8.4 De consument krijgt de producten terugbetaald, indien deze, met geldig bewijs, niet geacht kunnen worden in overeenstemming te zijn met de normale normen van het product of indien zij een verborgen gebrek vertonen. Klachten kunnen per mail gestuurd worden naar info@lesjumelles.be

8.5 We hanteren de wettelijke minimale garantietermijn van twee jaar voor de levering van goederen, indien de goederen niet voldoen aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij defecten of storingen van de goederen een kosteloze reparatie of vervanging mogelijk is tot twee jaar na levering.

Voor zover mogelijk en redelijk heeft u de keuze tussen reparatie of vervanging. Alleen in het geval dat de reparatie of vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om prijsverlaging of ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Als het gebrek of gebrek binnen zes maanden na levering aan het licht komt, wordt het geacht reeds vóór levering te hebben bestaan, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zult u zelf moeten bewijzen dat het defect al aanwezig was op het moment van levering.

 

 

9. Overmacht

9.1 In geval van “overmacht” zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen.In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht voortduurt of kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden

9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht kan worden verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet goed functioneren van onze website, te late of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

  

10. Intellectuele eigendom

10.1 Onze website, logo's, tekst, foto's, namen en in het algemeen alle communicatie is eigendom van Les Jumelles BV – een bedrijf met maatschappelijke zetel te De Nachtegaal 44, 2970 's Gravenwezel, België – en/of Provider en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechten en andere wetten op intellectueel eigendom die bij onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

10.2 Het is niet toegestaan ​​gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals onderschreven in dit artikel. Zo mogen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, etcetera … niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10.3 Elke inbreuk zal leiden tot een vordering tot schadevergoeding, afzonderlijk te bepalen in elk geval en kan ook leiden tot een rechtszaak, waarvoor enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, die het Belgisch recht toepassen.

 

11. Afhandeling klachten

11.1 Mocht u toch klachten hebben over onze diensten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@lesjumelles.be We zullen er alles aan doen om uw klacht binnen 7 werkdagen.

 

 

12. Onenigheid over wet en jurisdictie

12.1 We zullen proberen eventuele meningsverschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met een meningsverschil en u wilt een gerechtelijke procedure starten, dan moet u dat in België doen.

12.2 Het Belgische recht is van toepassing op het contract.

12.3 Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aankopen en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
Hier de link http://ec.europa.eu/odr

12.4. Komen we er samen niet uit, dan kan de consument contact opnemen met SafeShops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht gegrond lijkt. U kunt hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

12.5 Er is een geschillenbeslechtingssysteem bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl)
Het e-mailadres van onze website is info@lesjumelles.be

.